REGULI PRIVIND CIRCULATIA PE CANALELE SI LACURILE DIN REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII.

Posted in Diverse by bestfishing @ Feb 25, 2008

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 20 februarie 2007

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

ART. 1

Se aproba Regulile privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului si gospodaririi apelor, Sulfina Barbu

ANEXA 1

REGULI

privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

ART. 1

(1) Prezentele reguli se aplica tuturor navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia Dunarii, de la Cotul Pisicii la Ceatalul Izmail, si a bratelor sale, Chilia, inclusiv pe bratele Babina si Cernovca, Tulcea, Sulina si Sfântu Gheorghe.

(2) Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele.

ART. 2

În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) nava – mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitatii de transport de marfuri si/sau persoane si a altor servicii pe apa, precum si echipamentele plutitoare, cum ar fi aparate fluviale (dragi, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare) si instalatii plutitoare (docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare, platforme de foraj, faruri plutitoare si altele asemenea);

b) ambarcatiune de agrement – orice nava, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, destinata sa fie utilizata în scopuri sportive si recreative;

c) agrement nautic – activitate cu scop recreativ sau sportiv, efectuata cu echipamente specifice si/sau cu ambarcatiunile mentionate la lit. b);

d) activitate de agrement – activitatea de transport naval efectuata în interes propriu de catre persoane fizice, în scopuri sportive si de recreere;

e) activitate comerciala de agrement – activitatea de transport naval organizata de catre persoane fizice sau juridice;

f) permis de acces in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, denumit în continuare permis de acces – documentul eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, care certifica dreptul de acces si circulatie în zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;

g) documente de atestare – un brevet sau un certificat de capacitate care da dreptul titularului sa efectueze serviciul pe functia corespunzatoare si sa indeplineasca atributiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate, la bordul unei nave pentru ape interioare navigabile specifice acelui document.

ART. 3

(1) Indiferent de scop, perioada calendaristica si de durata, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

(2) Permisul de acces se elibereaza pentru fiecare nava sau ambarcatiune de agrement si are o valabilitate de pâna la un an, în functie de trasee si activitati.

( 3 ) Permisul de acces se pastreaza la bord pe toata perioada în care nava sau ambarcatiunea de agrement se afla în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

( 4) Populatia care are domiciliul în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personala pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fara a fi necesara eliberarea permisului de acces.

(5) Pentru navele sau ambarcatiunile de agrement prevazute la alin. (4), care sunt utilizate în scopul desfasurarii unor activitati comerciale de agrement nautic sau sunt închiriate altor persoane in acelasi scop, este necesara obtinerea permisului de acces.

(6) Pentru navele si ambarcatiunile de agrement care navigheaza pe Dunere si pe bratele sale, Chilia, inclusiv bratele Cernovca si Babina, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe, nu trebuie sa se solicite eliberarea permisului de acces.

ART. 4

(1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare urmatoarele acte:

a ) actul de nationalitate al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement);

b) actele de stare tehnica eliberate de autoritaile competente;

c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces;

d) autorizatia de efectuare a activitailor de transport naval, eliberata de Autoritatea Navala Romana, pentru cei care desfasoara activitati economico-comerciale.

( 2 ) Forma, fondul si dimensiunile permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

(3) La eliberarea permisului de acces pentru desfaurarea activitailor de turism si agrement,Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” va inmana titularului permisul de acces.

ART. 5

Permisul de acces isi înceteaza valabilitatea în urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

b) la încetarea activitaii;

c) în situatia în care oricare dintre actele mentionate la art. 4 si-a pierdut valabilitatea;

d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în acesta;

e) la propunerea autoritatilor cu atributii de control prevazute în prezentul ordin.

ART. 6

(1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor de agrement se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de nava.

(2) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement si închiriaza navele unor persoane fizice pentru a desfasura activitati de agrement în interes propriu au obligatia sa verifice daca acestea poseda documentele de atestare prevazute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de nava.

(3) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement au obligatia sa asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizeaza pentru aceste activitati de catre persoane care sa posede documentele de atestare prevazute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de nava.

ART. 7

(1) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute în anexa nr. 1, este de 40 km/ora, apropierea de malurile lacurilor la o distana mai mica de 50 m nefiind permisa.

(2) Viteza maxima de circulatie admisa în afara canalelor si lacurilor prevazute în anexa nr. 1 este de 20 km/ora.

(3) Navele vor fi dotate cu radiotelefon de marina functionând pe canalele 16 si 14, canalul 14 fiind obligatoriu pentru navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

( 4) Navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate permanent cu echipajul minim de siguranta,conform prevederilor legale.

(5 ) Oprirea sau stationarea navelor este admisa numai în zonele special destinate si semnalizate corespunzator si mentionate în permisul de acces.

(6) Ambarcatiunile de agrement vor fi echipate în mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord.

(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzisa utilizarea de ski-jet-uri si schiuri nautice în practicarea activitatilor de agrement nautic.

(8) Pentru reglementarea unor situatii deosebite, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si Autoritatea Navala Romana emit comunicate, respectiv avize catre navigatori, care sunt afisate la centrele de informare ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”,sediul capitaniilor de port si la sediul primariilor si care sunt aduse la cunostinta publica prin orice mijloace.

( 9) Aducerea la cunostinta a comunicatelor se face si prin intermediul radiotelefoanelor prevazute la alin. (3).

( 1 0) Conducatorii navelor si ambarcatiunilor de agrement sunt obligati sa respecte prevederile avizelor catre navigatori.

ART. 8

(1) Transportul substantelor periculoase în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Este interzis accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor, indiferent de scop.

ART. 9

(1) Navele si ambarcatiunile de agrement ce navigheaza în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare, daca normele legale în vigoare prevad aceasta.

(2) Se interzice abandonarea deseurilor în afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare, daca exista.

(3) În cazul producerii unei poluari accidentale, conducatorul navei este obligat sa anunte imediat Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si capitania portului si sa ia toate masurile pentru limitarea poluarii si a urmarilor acesteia.

ART. 10

(1) Debarcarea pasagerilor este permisa numai în locurile special amenajate si semnalizate,cu exceptia cazurilor de forta majora

(2) În zonele de protectie integrala navigatia este interzisa

ART. 11

Supravegherea si controlul respectarii prezentelor reguli speciale se realizeaza de:

a) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin Serviciul inspectie si supraveghere ecologica;

b) Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;

c) Autoritatea Navala Romana

ART. 12

Prezentele reguli, cu exceptia art. 8 si 9, nu se aplica navelor militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”,Autoritatii Navale Române, unitatilor din sistemul de siguranta nationala si nici navelor sanitare aflate în misiuni.

ART. 13

(1) Lista canalelor si lacurilor interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pe care viteza maxima admisa este de 40 km/ora este prevuzuta în anexa nr. 1.

(2) Traseele turistice din Rezerva..ia Biosferei „Delta Dun..rii” sunt prev..zute în anexa nr. 2.

(3 ) Pe traseele turistice prevazute la alin. (2) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” stabileste locurile permise pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement.

(4) Amenajarea locurilor pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement stabilite de Administratia Rezervatei Biosferei „Delta Dunarii” este realizata prin grija operatorilor de turism.

(5) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele reguli.

ANEXA 1 la reguli

LISTA canalelor si lacurilor din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care este admisa viteza maxima de deplasare de 40 km/or..

1. Garla Somova

2. Canalul Mila 35

3. Canalul Sireasa

4. Gârla Sontea

5. Canalul Olguta

6. Canalul Razboinita

7. Canalul Eracle

8. Canalul Lopatna

9. Canalul Radacinoasele

10. Canalul Pardina

11. Canalul Magistral AP Chilia

12. Canalul Cardon

13. Canalul Sfistofca

14. Canalul Sud Popina

15. Bratul Musura

16. Canalul Stipoc

17. Canalul Magearu

18. Canalul Litcov

19. Canalul Crisan – Caraorman

20. Canalul Busurca

21. Gârla Împutita

22. Canalul Cordon Litoral (Sulina – Sfantu Gheorghe)

23. Canalul Tataru

24. Gârla Perivolovca

25. Canalul Lipoveni

26. Canalul Dunavat

27. Canalul Mustaca

28. Canalul Dranov

29. Canalul Perisor

30. Canalul Periteasca

31. Canalul de Centura (canalul de legatura dintre canalele Lipoveni, Dunavat si Dranov)

32. Lacul Rosu

33. Lacul Rosulet

34. Lacul Puiu

35. Lacul Razim

36. Lacul Golovita

37. Lacul Zmeica

38. Lacul Sinoie

––––––––––––––––––––––––

Fir intins.

Niciun comentariu »

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URI

Lasă un comentariu

You must be logged in to post a comment.

XHTML 1.0 CSS 2.0 RSS